Wejść : 45256304
Unikalnych : 40281154

Obecnie : 130
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

13mar2019
Rozliczenie kwartalne wody

Zarząd Lokali Gminnych w Świerzawie z/s w Sędziszowej informuje, iż w związku z rozliczeniami kwartalnymi wody zbliża się termin podawania stanów wodomierzy.
Prosimy o informację o bieżących stanach wodomierzy do dnia 19.03.2019 r.

11mar2019
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu sieciowego w Świerzawie, zaopatrującego miejscowości: Świerzawa, Dobków i Stara Kraśnica stwierdzono, że w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Woda z wodociągu sieciowego w Świerzawie jest przydatna do picia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi w załączeniu.

11mar2019

8mar2019
Informacja o realizacji Programu wymiany pieców

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że w ramach zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2018 roku zrealizowano zadanie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Świerzawa poprzez wymianę lokalnych źródeł ciepła – II etap”.


W ramach zadania dofinansowano zainstalowanie 10 ekologicznych źródeł grzewczych przy równoczesnej likwidacji 11 starych pieców węglowych w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy. W wyniku realizacji zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci redukcji w skali rocznej następujących zanieczyszczeń z niskiej emisji: pył PM10 – 0,183 ton, pył PM2,5 – 0,162 ton, CO2- 132,730 ton, benzo(a)piren – 0,283 ton,  SO2- 0,664 ton, NOx- 0,039 ton.


Koszt całkowity zadania wyniósł –  brutto 150.155,76 zł w tym koszty kwalifikowane – 143.679,64 zł
Wysokość dotacji udzielonej z budżetu gminy przy wykorzystaniu pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosła – 43.103,89 zł.

 

www.wfosigw.wroclaw.pl

8mar2019
Silny wiatr!!!

Ostrzeżenia meteorologiczne: Silny wiatr
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 85%

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru
o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach miejscami do 80 km/h z południowego zachodu i zachodu.
Uwagi: Brak.

 


Ważne:
Od: 2019-03-08 08:00:00
Do: 2019-03-08 17:30:00
synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Salanyk
Biuro:IMGW PIB O/Wrocław

6mar2019
Ogłoszenie sesja Dnia 07 marca 2019r.godz.13:00
w Urzędzie Miejskim w Świerzawie
odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Świerzawie

Porządek obrad:

 1. 1.Otwarcie obrad.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad.
 3. 3.Przedstawienie projektu uchwały, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa do podpisania porozumienia z Gminą Zagrodno w sprawie przygotowania i prowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na zadanie ,, Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Świerzawa oraz Gminy Zagrodno.
 4. 4.Zamknięcie sesji.     


  Przewodnicząca
  Rady Miejskiej  w Świerzawie
  /-/  Urszula Zajda
   
6mar2019
Remont mostu SĘDZISZOWA!!!

Gmina Świerzawa informuje, że Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przystępuje do remontu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Sędziszowa i od dnia 05.03.2019 roku następuje zamknięcie mostu.
Na czas wykonywania robót zostaje wprowadzona czasowa organizacja ruchu, zgodnie z zawiadomieniem z dnia 20.02.2019r.
Informacje o trasach objazdu wprowadzonych na czas remontu mostu można uzyskać na stronie DSDiK